การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 9, 2020
นักวิจัยสตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนพิเศษเพื่อพัฒนางานวิจัยป้องกันโควิด-19
June 11, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคืนต้นไม้สู่ป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563