ม.มหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง
September 25, 2020
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
September 25, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต