มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัล เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
November 11, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
November 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิด Space – F พื้นที่พัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารระดับนานาชาติ