MUICT attended the “China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence 2019”
July 23, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” นำรายได้บูรณะพิพิธภัณฑ์ “หมอเจ้าฟ้า”
July 23, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562