พิธีทำบุญเปิด สำนักงานใหม่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (iNT)
July 15, 2019
ม.มหิดล ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในอย่างยั่งยืน
July 15, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ 1st Biennual International Conference in Health Sciences