มหิดลเพื่อการตื่นรู้ “ตื่นรู้…สู่สังคม”
December 7, 2017
Opening Ceremony of The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017)
December 7, 2017

ม.มหิดล โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ของขวัญจากดิน”