ช่อง YouTube Mahidol Channel ช่องสถาบันการศึกษาไทยช่องแรก ที่ได้รับรางวัลโล่ทอง Gold Creator Awards จาก YouTube
October 11, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
October 11, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4/2564