การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 13, 2021
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Biotech 2021
July 14, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศ แห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR) ฉบับที่ 2