การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยศาสนศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 22, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมเสวนา เรื่อง “มหานครโควิด-19 ชะตากรรมคนจนเมือง”
June 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมประเมินผลงานการวิจัย (Site Visit) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์