มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2564
May 12, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN Ecological Education and Culture (AUN-EEC)
May 12, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เปิดหลักสูตรพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม อาเซียน +3 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน