คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
February 24, 2021
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การเขียนหนังสือ ตำรา ให้ทรงคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”
February 25, 2021

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็น 1 ใน 29 หน่วยงาน ที่เป็นตัวอย่างของการทำงานดูแลสุขภาพด้านพิษวิทยา