มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
September 23, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประชุม The Inaugural Meeting of South and Southeast Asian University Network Sub-committee of Innovation & Entrepreneurship Education and the 1st Innovation & Entrepreneurship Education
September 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”