มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN-EEC Conference 2021