มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226
August 6, 2021
วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”
August 6, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment