ม.มหิดล นำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) เพื่อก้าวสู่การเป็น World Class University
May 25, 2021
ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics”
May 27, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment