คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 37/2564 ของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
August 23, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม UI Green Metric World University Rankings Network (UIGWURN)
August 24, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment