มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
August 20, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference Journeys to the Pride of World-Class Excellence
August 20, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment