การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 23, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2564
July 24, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 30/2564 ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล