มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
August 27, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 40/2564 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
August 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน