มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสร้างความร่วมมือด้าน MU-SSHA-Neuroscinces Initiative
October 5, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา Learning Innovation Festival (LIFE 2021)
October 7, 2021

ม.มหิดล ประชุมคณะกรรมการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564