คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) วิทยาเขตกาญจนบุรี
January 7, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU – IR Ambassador 2019
January 8, 2020

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ