พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ / สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
September 14, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
September 16, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์