คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
October 1, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะสาธารณสุขศาสตร์
October 1, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานการ ส่งเสริมสุขภาพมหิดล