มหาวิทยาลัยมหิดลมอบหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดนครปฐม
April 24, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ VIRTUAL FORUM หัวข้อ “เปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย LIVING WITH COVID-19”
April 26, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ำลายและการใช้เทคโนโลยี LAMP PCR”