มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม ”พิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium
September 14, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ / สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
September 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย”