คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงาน Inspiration talk ในหัวข้อ “Where good ideas come from”
January 6, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 15/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
January 7, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 15/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย