มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร
September 4, 2019
สถาบันฯเด็กจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเด็กและครอบครัว
September 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) จับมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยและนานาชาติ