มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนมหิดล และทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561
August 14, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk”
August 15, 2019

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล