การประชุมหารือการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
September 14, 2019
11 ส่วนงาน ม.มหิดล รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562
September 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว