มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในงาน Thailand Tech Show 2019
September 5, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 3
September 6, 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสสาร (ICT) ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ