มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหิดลกับการก้าวสู่ Entrepreneurial University และการเปิดตัว Makerspace
January 11, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 11
January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา