Quality Forum 2017: Best Practice Sharing on Customer Engagement
November 16, 2017
พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)
November 16, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุ่นยนต์ทางทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”