สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้เกี่ยวกับการเข้ารับราชการทหาร

soldier
สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้ ประกอบด้วย
1. นักศึกษา (ชาย) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร”
2. นักศึกษา (ชาย) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “ขอผ่อนผันเรียกพล”
3. นักศึกษา (ชาย/หญิง) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “เข้ารับการฝึกวิชาทหาร”

1. นักศึกษา (ชาย) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร”
ตามที่ กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกชายผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปี (บริบูรณ์) ไปเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยทำการตรวจเลือกในห้วงวันที่ 1 – 12 เมษายน (ของทุกปี) นักศึกษาที่มีอายุครบกำหนดต้องไปตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) หากอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้ตามกฎกระทรวง ให้นักศึกษามาแสดงตนขอใช้สิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร) ตามมาตรา 29 (3) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม (ก่อนปีที่ต้องไปเข้ารับตรวจเลือก)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-4509 และ www.orsa.mahidol.ac.th

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 บัญญัติว่า
“ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน”

2. นักศึกษา (ชาย) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “ขอผ่อนผันเรียกพล”
นักศึกษา (ชาย) เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นกำลังพลสำรอง (หรือทหารกองหนุน) หากได้รับ “หมายเรียกพล” จากหน่วยงานทหารต้นสังกัดหรือส่วนงานราชการตามเขตภูมิลำเนาทหาร ให้ไปรายงานตัว “เพื่อตรวจสอบสภาพ/เพื่อฝึกวิชาทหาร/หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม” ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หากอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ตามกฎกระทรวง นักศึกษาสามารถใช้สิทธิขอผ่อนผัน “การเรียกพล” ได้จนจบการศึกษาตามหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-4509 และ www.orsa.mahidol.ac.th

กำลังพลสำรองรักหน้าที่ พร้อมทันทีเมื่อเรียกพล

3. นักศึกษา (ชาย/หญิง) สิทธิหน้าที่และแนวปฏิบัติในการ “เข้ารับการฝึกวิชาทหาร”
สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล รับรายงานตัวนักศึกษา (ชาย/หญิง) เข้าฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ตามระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารให้มาแสดงตนเพื่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัว ได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-4509 หรือที่ www.orsa.mahidol.ac.th
น. น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
ศ. ศึกษาดี มีความรู้คู่คุณธรรม
ท. ทำความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน