นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา 2560


 

22 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป หลังจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป” เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา 2560 โดยทิ้งท้ายที่สำคัญว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ดีใจที่ทุกท่านผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นักศึกษาใหม่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้ให้มากที่สุดความหมายของชีวิตกำลังจะก่อตัวขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าท่านจะใช้ระยะเวลาศึกษานานถึง 4-6 ปี ก็ตาม ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาและใฝ่เรียนรู้ให้สำเร็จจะได้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล