การปฎิบัติงาน

O13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ 

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– มาตรฐานการบริการฝ่ายการศึกษา
– การรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
– การรับเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)
– ขั้นตอนเข้ารับบริการ SiPH
– ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– การให้บริการโรงพยาบาลศิริราช
– คู่มือการให้บริการ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– การให้บริการผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
– ขั้นตอนการให้บริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
– รายงานผลการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– สถิติผู้ป่วย
– ความพึงพอใจผู้รับบริการ

O17. E-Service
1.  บริการการศึกษา/นักศึกษา
– Student Portal
– Mahidol University Extension:MUx
– Activity Transcript

2.  บริการเกี่ยวกับการวิจัย
– ระบบบริหารงานวิจัย
– สารสนเทศงานวิจัย
3.  บริการอื่นๆ
(โรงพยาบาล)
– ระบบเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
-ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Online ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Online คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ระบบสร้างตารางนัดหมายคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลศิริราช
(จัดซื้อจัดจ้าง)
– ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
(สมัครงานออนไลน์)
– สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

ารเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563
-มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
-มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020”
-การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 1/2563
-มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรภาคีด้านวัคซีน
-มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562”
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดโครงการ “อบรมความปลอดภัยในการใช้กล้องวงจรปิดให้กับผู้สูงอายุ”
-มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างและเพิ่มศักยภาพผลงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
-พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
-มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
-มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
-รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ในที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญครั้งที่ 3/2563
-มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลด้านการศึกษา ครั้งที่ 2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงของผู้บริหาร
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ประกาศเจตจำนงสุจริต
– ข่าวกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต
– การเวียนแจ้งประกาศภายในมหาวิทยาลัย

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
– สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
– 
มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2562
– 
ข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA – MU PA 2019)ฅ
– 
ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลของหมาวิทยาลัย
– 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล
– 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล
– 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร