การให้บริการ 

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– มาตรฐานการบริการฝ่ายการศึกษา
– การให้บริการ
– ขั้นตอนเข้ารับบริการ
– ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
– รายงานผลการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– สถิติผู้ป่วย
– ความพึงพอใจผู้รับบริการ

O17. E-Service
1.  บริการการศึกษา/นักศึกษา
– Student Portal
– Mahidol University Extension:MUx
– Activity Transcript

2.  บริการเกี่ยวกับการวิจัย
– ระบบบริหารงานวิจัย
– สารสนเทศงานวิจัย
3.  บริการอื่นๆ
(โรงพยาบาล)
– ระบบเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
-ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Online ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Online คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ระบบสร้างตารางนัดหมายคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลศิริราช
(จัดซื้อจัดจ้าง)
– ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
(สมัครงานออนไลน์)
– สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงของผู้บริหาร
– ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
– เจตจำนงของผู้บริหาร

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
– สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
– 
มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2562
– 
ข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA – MU PA 2019)ฅ
– 
ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลของหมาวิทยาลัย
– 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล
– 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล
– 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร