เดือนธันวาคม 2563


ผลงานวิจัย

December 16, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพราชเทวี–พญาไท

December 17, 2020

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

December 17, 2020

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 17 ปี

December 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)