เดือนธันวาคม 2563


ผลงานวิจัย

December 15, 2020

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” และ แถลงข่าว “เภสัชพันธุศาสตร์ กับแนวปฏิบัติการตรวจพันธุกรรม”

December 15, 2020

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 6

December 15, 2020

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020)

December 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร