ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 11-15 กันยายน 2560

เนื้อหาทั้งหมด

18-22 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560 เรื่อง การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis: Linear Panel Models) (ครั้งที่ 2/60) ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 กันยายน 2560 วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพระภิกษุสามเณรที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ณ น้ำทองสิกขาลัย (ข้างโลตัส ศาลายา)

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.