กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูเเลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564
January 27, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AppliedHE™ RankometeRankomr World University Rankings Simplified
January 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

1

วันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สู่ Global Citizen และ Global Talents ภายใต้วิถีปกติใหม่” จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยาย ในหัวข้อ “ภาพอนาคตของกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx

การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นโดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา ภายใต้วิถีปกติใหม่ และทบทวนการทำงานขององค์กรนักศึกษาที่ผ่านมา โดยมี บุคลากรกองกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 75 คน