คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มในการรักษาและป้องกันโควิด-19”
March 5, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2021 Online Program แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกและประเทศในกลุ่มอาเซียน
March 8, 2021

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดอบรม Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice

D449669C-141D-4499-ACEC-E0D0EC3C99A4

วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และ รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรรธนะ ชลายนเดชะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรม

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพื้นฐานหลักการทางสรีรวิทยา วิธีการเลือกรูปแบบ การวัดและการให้การรักษา การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการประเมินด้านความปลอดภัยในการใช้ TMS ให้กับ คณาจารย์ทางกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดและบุคคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน