มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ค่าย 1) ให้แก่นักเรียนเขตภาคกลางตอนล่าง
November 13, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
November 15, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 6”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 6” การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว : รู้จักภัยพิบัติ จักรู้รอดปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติใกล้ตัว นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับ ”ภัยพิบัติธรรมชาติ” และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและวิธีการป้องกัน คุณสัมพันธ์ กรอบกระจก เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เล่าประสบการณ์ด้านตอบสนองต่อภัยพิบัติและส่งเสริมให้ความรู้ให้กับชุมชนทำแผนเตรียมความพร้อมภัยพิบัติ คุณโสฬส บุญภผล บริษัท เอ มัสท์ อิลิเม้นท์ จำกัด นักพัฒนาระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูลเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยกับกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายด้านภัยพิบัติ ได้แนะนำเว็บไซต์ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการสำรวจความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ คุณครูเมธิญา ยะขาว มาแชร์ประสบการณ์การสอนให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในโรงเรียนให้กับผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งจะให้คุณครูท่านอื่นๆได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการป้องกันภัยให้กับเด็ก ๆ โดยมี คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ เป็นผู้ดำเนินรายการจัดการอบรมในครั้งนี้

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความหมายของประเภทภัยพิบัติที่พบบ่อย วิธีประเมินความเสี่ยงของภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน รวมถึงความร่วมมือของโรงเรียนกับเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ข้อ 4,11,13,17 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ Facebook live มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 1,800 คน