มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR ครั้งที่ 2/2564
August 27, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
August 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ MFA – MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเทคนิควิธีทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันและประเทศคู่พันธมิตร (strategic partners) ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ training the trainers และส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ (knowledge transfer) ให้กับประเทศผู้รับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นที่ประเทศในกลุ่ม CLMV ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมยุทธศาสตร์การทูตเพื่อการพัฒนา (Development Diplomacy) และการทูตเชิงเวชการ (Medical Diplomacy) ของกระทรวงการต่างประเทศ และนโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เน้นการผลักดันโครงการกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) มีระยะเวลาความร่วมมือเบื้องต้นเป็นเวลา 3 ปี และมีส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมในโครงการทั้งหมด 6 โครงการจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ขอบคุณภาพจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ