คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Biotech 2021
July 14, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 19 /2564 ของสถาบันโภชนาการ
July 14, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 18/2564 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

line_5770240869719_copy_1024x683

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 18/2564 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2564 – 2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

การดำเนินการตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
1. Research Cluster ด้าน Science, Technology and Society (STS)
2. การสัมมนาวิชาการร่วม 15 สถาบัน ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เรื่อง iHumanities: เทคโนโลยีสุขภาพ และชีวิต (7-11 กันยายน 2563)
3. การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติด้าน Social Studies of Science, Technology and Health
4. ผลักดันการทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านกิจกรรมการวิจัยและการผลักดันทางวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเพศสภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ศูนย์วิจัยสังคมไม่ทอดทิ้งกัน และศูนย์จีนศึกษาและโลกาภิวัตน์เอเชีย
5. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) และอาชญวิทยาและงานยุติธรรม

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า
1. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท Society Design and Development Program (การออกแบบและพัฒนาสังคม)
2. โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
3. ขยายเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของ International Society and Health Consortium
4. ความร่วมมือในการพัฒนารายวิชาและการวิจัยร่วมทางด้าน Developmental Studies ภายใต้ Thai-UK World Class University Consortium
5. SML 3-D Expertise mapping framework
6. การพัฒนา Management Information System เพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมี Strategic Approaches และ Strategic Foci ที่ชัดเจนและท้าทาย รวมถึงมีโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเสนอให้มีโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และนำวิกฤติ Covid-19 มาเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งเสนอสร้าง Platform การเรียนรู้สำหรับประชาชนในทุกระดับเพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง และเสนอการจัดทำ Joint Degree Program ร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น