คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020)
December 15, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวการรับมือมหันตภัย PM2.5
December 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร

001

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมี Prof. Gavin Ash, Executive Director, Institute for Life Sciences and the Environment เป็นผู้นำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตรของ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ข้อสรุปของการหารือนำมาซึ่งความร่วมมือด้านงานวิจัย การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน Cotutelle รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย