มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ACADMY FOR THAIs : JUMP THAILAND
October 1, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวการจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
October 1, 2020

ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”

1601550270669_copy_1024x684

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด“Thailand Sustainability Expo 2020” (TSX 2020) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Suffciency For Sustainability) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ Opening Stage ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

งาน “Thailand Sustainability Expo 2020” (TSX 2020) ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Suffciency For Sustainability) เพื่อน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” มาเป็นแนวทางในการจัดงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาส และสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วม สู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Sustainability Expo ซึ่งแบ่งเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่
1. โซน Main Exhibition

2. โซน Food and Drinks for Sustainability

3. โซน Design for Sustainability

4. โซน Sustainable Lifestyle

5. โซน Win Win WAR Village

การเสวนาหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา หัวข้อ “ความก้าวหน้าของไทยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ หัวข้อ “ทะเลไทยในยุคหลังโควิด-19” เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดแรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน และเป็นการรวมตัวขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย