มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดห้องฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Mahidol BLS Training Center)
September 16, 2020
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แด่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
September 16, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

rama7

วันที่ 16 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ศิรศักดิ์  เทพาคำ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ  โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการบริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย (MOU) ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และ บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ในการคิดค้นนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ต่อไปในอนาคต