สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
August 19, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะเภสัชศาสตร์
August 20, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานมหกรรม คุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27

S__39698457

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “วงเวียนแห่งความรู้ สู่องค์กรร่วมพัฒนา” โดย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “บทบาทของรามาธิบดีในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และนำชมนิทรรศการ ถอดบทเรียน Covid-19

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอก การนำเสนอผลงาน เรื่องเล่าเร้าพลัง นำเสนอผลงาน CQI และนำเสนอ VDO Clip Quality improvement of unplanned extubation by RASS and CAM-ICU tools การเพิ่ประสิทธิภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังทำหัตถการหัวใจ โดยใช้ Patient experience และ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายที่บ้าน ซึ่งมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล