คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 16/2563 (Council Visit) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
January 7, 2020
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
January 7, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) วิทยาเขตกาญจนบุรี

ka-01

วันที่ 7 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาเขตฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post