พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
October 8, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม“การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น”
October 8, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Earth Science Olympiad : 1st TESO)

muka-01

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าว “การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Earth Science Olympiad : 1st TESO)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกุล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการแถลงข่าว

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการมูลนิธิ สอวน. ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยจำนวน 4 คน ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยความร่วมมือกับอีก 2 องค์กรหลัก ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการยกระดับการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเรา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงรอบตัว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ซึ่งมูลนิธิ สอวน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับระดับสากล และสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โดยมูลนิธิสอวน. ได้กำหนดให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สอวน. ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ ผ่านการอบรมและสนับสนุนให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระหว่างประเทศให้ได้ผลดี ตามพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน.